04-8573232

תוכנית "תעסוקה לרווחה" – ארגון 'בעצמי' והאגף לשירותים חברתיים